Aktualizácia predajného prospektu Growth Opportunities

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 7.10.2016 vstupuje do platnosti aktualizovaný predajný prospekt podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality