Aktualizácia Štatútu podielového fondu KD Russia, o.p.f.

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že v zmysle Zákona o kolektívnom investovaní SR bol aktualizovaný a dňa 22.4.2013 vstúpil do platnosti:

  • Štatút podielového fondu KD Russia, o.p.f., IAD Invetsments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality