IAD Energy Fund – fond kvalifikovaných investorov

Dňa 24.5.2013 bolo v súlade so Zákonom č. 203/2011 Z.z o kolektívnom investovaní udelené IAD Invetsments, správ. spol., a.s. povolenie NBS na spravovanie nového špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov:

IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálny štatút a predajný prospekt sú k dispozícií v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti.

IAD Investments

Spät na všetky aktuality