Oznam pre podielnikov SMF, VIF, Sporofond

Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/B, ktorá bola Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-001/2003/KINS zo dňa 28.11.2003 určená za núteného správcu majetku (ďalej „Nútený správca“) v podielových fondoch:

SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava – otvorený podielový fond (ďalej „SMF“),

SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – otvorený podielový fond – VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava (ďalej „VIF“), a

SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – otvorený podielový fond – SPOROFOND (ďalej „Sporofond“), Bratislava(ďalej spolu „Podielové fondy“)

oznamuje, že nútená správa vykonávaná nad Podielovými fondami bola ku dňu 09.03.2015 ukončená postupom stanoveným v § 214 ods. 2 až 7 Zákona č. 203/2011 o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a došlo k zrušeniu Podielových fondov. Práva podielnikov na vyplatenie podielových listov Podielových fondov, ktoré neboli podielnikmi Podielových fondov voči Nútenému správcovi uplatnené do jedného roka od prvého uverejnenia Výzvy podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu uverejnenej Núteným správcom prvý krát dňa 03.02.2014, podľa § 214 ods. 5 Zákona neuplatnením práva podielnika na vyplatenie podielového listu zanikli a Nútený správca pri vysporiadaní uplatnených práv podielnikov na neskôr uplatňované práva neprihliada.

Spät na všetky aktuality