Oznámenie o aktualizácii Spoločného prevádzkového poriadku

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 13.1.2019 nadobudla právoplatnosť zmena Spoločného prevádzkového poriadku, ktorá bola schválená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-030-736 č. zn.: 100-000-143-822 zo dňa 18.12.2018. Zmeny sa týkali najmä zosúladenia s aktuálne platnými právnymi predpismi v článkoch týkajúcich sa identifikácie a overenia identifikácie investora, prechodu a prevodu podielových listov, aktualizácie týkajúce sa formy žiadosti o vydanie podielových listov a aktualizácie o schválení Spoločného prevádzkového poriadku. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Všeobecné dokumenty.

Spät na všetky aktuality