Oznámenie o obnovení vyplácania podielových listov

Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 182/B (ďalej len „IAD Investments, správ. spol., a. s.“) oznamuje, že od 3.11.2014 je obnovené vyplácanie podielových listov podielových fondov:

a) podielového fondu EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.,

b) podielového fondu EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., 

c) podielového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.,

d) podielového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.,

e) podielového fondu Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.,

f) podielového fondu s názvom Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.,

ktoré bolo z dôvodu uskutočnenia prevodu správy podielových fondov zo správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. a v záujme podielnikov jednotlivých podielových fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. dočasne pozastavené od 29.11. 2014 o 16.00 hod. do 2.11. 2014 vrátane.

Spät na všetky aktuality