Oznámenie o vyplácaní dividend z podielového fondu 1.PF Slnko za rok 2012

Oznámenie o dni výplaty dividend za rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2012 v podielovom fonde 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., v zmysle ustanovení štatútu tohto fondu, na dátum: 28.3.2013.

Priame výplaty zasielané bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou sú realizováné v týždni

od 2. 4. 2013.

Hodnota dividendy (brutto) bola vypočítaná vo výške 0,001419841 EUR na jeden podielový list. Celková výška vyplatených dividend za rok 2012 je 140 692,75 EUR.

Spät na všetky aktuality