Oznámenie o zmene podoby podielových listov

Predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej „IAD“) z dôvodu zosúladenia podoby podielových listov všetkých podielových fondov spravovaných IAD rozhodlo dňa 13.4.2015 o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované, ktoré budú  vedené v samostatnej evidencii.

Zmena podoby sa týka nasledovných podielových fondov:

 • 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • KD RUSSIA, o.p.f., ., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

(ďalej spolu „Podielové fondy“)

Spoločnosti IAD bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vedenie samostatnej evidencie č. ODT-8945/2014-4 zo dňa 7.októbra 2014, právoplatné dňa 10.10.2014, ktorú IAD vedie spolu s depozitárom Československá obchodná banka, a.s. Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje Spoločný prevádzkový poriadok, ktorý je sprístupnený na www.iad.sk a www.csob.sk.

Registrácia, t.j. zápis zaknihovaných podielových listov Podielových fondov do samostatnej evidencie, bude uskutočnená dňa 1.júla 2015. IAD bezplatne vymení všetky listinné podielové listy Podielových fondov za ich zaknihované podielové listy. Počet zaknihovaných podielových listov sa bude rovnať súčtu podielov  uvedených na listinných podielových listov ku dňu registrácie.

Zmena podoby listinných podielových listov Podielových fondov na zaknihované sa vykoná bezplatne, nevyžadujú si žiadne dodatočné úkony z Vašej strany ako podielnika, zmena nemá vplyv na počet podielov, ani na hodnotu Vašej investície v Podielových fondoch. Proces zmeny podoby podielových listov nemá vplyv ani na spôsob investovania do Podielových fondov. 

Spät na všetky aktuality