Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.4. 2015 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2014 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Žiadosti a dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality