Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 27.4. 2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2017 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality