Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2016

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 25.8.2016 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2016  v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Žiadosti a dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality