Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 24.8.2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2018 v zmysle Štatútov podielových fondov a Doplnenie správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Korunový realitný fond k 31.12.2017.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality