Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2014

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že ku dňu 28.8.2014 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2014 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Žiadosti a dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality