Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2023

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 25.8.2023 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2023 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality