Výplata dividend za rok 2014 – rozhodujúci deň pre určenie nároku

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2014 v zmysle ustanovení štatútu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. na dátum: 31.3.2015.

Celková výška vyplatených dividend za rok 2014 je 91 238,08 EUR. Hodnota dividendy (brutto) na jeden podiel bola vypočítaná vo výške 0,001166207 EUR.

Výplaty dividend zasielané bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou budú realizované od 2.4.2015.

Spät na všetky aktuality