Získejte výnos 10% za 1 100 dní s Prvním realitním fondem

Podmínky speciální akce:

Investujte v období speciální akcie do Prvního realitního fondu na 1 100 dní a získejte výnos minimálně 10%.*

Akce je určena pro nové i stávající investory.

Období akce: 06.03.2023 – 28.4.2023

Data představují data vydání podílových listů, ne data připsání finančních prostředků na účet Prvního realitního fondu

Bankovní spojení: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913

BIC: CEKOSKBX

Variabilní symbol: rodné číslo / IČ investora

Specifický symbol: 110010

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

*pokud investor v souvislosti se speciální akcií Prvního realitního fondu 10% za 1100 dní splní podmínky určené ve veřejném příslibu ze dne 06.03.2023, jehož úplné znění je na www.iad.sk a nebo na www.prf.sk.

Informační leták

Veřejný příslib

Prodejný prospekt a statut fondu

UPOZORNĚNÍ.
Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi Prvního realitního fondu spravovaného IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk. Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

Zpět na všechny aktuality