Získajte výnos 10% za 1 100 dní s Prvým realitným fondom

Podmienky špeciálnej akcie:

Investujte v období špeciálnej akcie do Prvého realitného fondu na 1 100 dní a získajte výnos minimálne 10%.*

Akcia je určená pre nových aj existujúcich investorov.

Obdobie akcie: 6.3.2023 – 28.4.2023

Dátumy predstavujú dátumy vydania podielových listov, nie dátumy pripísania finančných prostriedkov na účet Prvého realitného fondu

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913

BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo / IČO investora

Špecifický symbol: 110010

Vstupný poplatok: 3%

Výstupný poplatok: 0%

*ak investor v súvislosti so špeciálnou akciou Prvého realitného fondu 10% za 1100 dní splní podmienky určené vo verejnom prísľube zo dňa 06.03.2023, ktorého úplné znenie je na www.iad.sk a alebo na www.prf.sk.

Informačný leták

Verejný prísľub

Predajný prospekt a štatút fondu

UPOZORNENIE.
Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami Prvého realitného fondu spravovaného IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality