KD RUSSIA

Podílový fond určený pro zkušenější investory. Smíšený fond s převahou investic do akcií. Doporučený investiční horizont je období minimálně 5 let.

Top fond 2018

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

IAD Investments, správ. spol., a.s. rozhodnutím ze dne 6. března 2024 přijatým ve 24:00 hodin v zájmu podílníků rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavení od 7. března 2024 od 0:00 hod. do 6 .března 2025 do 24:00 hod.

Denní údaje: 2. 3. 2022

Cena 1 podílového listu: 0,00621600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 888 130,43 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Datum vytvoření fondu: 20. 1. 2006

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu KD RUSSIA za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2022

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2022, která je uváděna k 2. 3. 2022.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2022 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
-77,33 % -64,20 % -66,67 % -66,63 % -59,37 % -56,28 %
-24,08 %
-60,16 %
-16,80 %
-62,70 %
-9,39 %
-81,27 %
-9,87 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, očekávající vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptující i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: smíšený fond
Denominační měna: EUR
Bankové spojení: CZK účet: 166934663/0300
EUR účet: 07192281/0300
Datum vytvoření fondu: 20. 1. 2006
Minimální počáteční investice: 20 EUR
Minimální následující investice: 20 EUR
Vstupní poplatek: pro celkovou kumulativní investici do podílových fondů:
3,5 % do 3 000 EUR
3,0 % do 33 000 EUR
2,5 % do 165 000 EUR
Nad 165 000 EUR: individuálně
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 3 % p.a.
Depozitářský poplatek: 0,216 % p.a. včetně DPH
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 1 2 3 4 5 6 7

Tento Fond jsme klasifikovali jako 6 ze 7, což představuje druhou nejvyšší rizikovou třídu.

ISIN: SK3110000708
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Smíšený fond – investuje především do akcií, ale také do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a do jiných fondů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie a dluhopisy
  • Určen pro zkušenější investory
  • Doporučený investiční horizont minimálně 5 let
  • Cílem je dosáhnout vyššího zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, avšak při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice
  • Investice ve fondu jsou v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
  • Druhá nejvyšší riziková třída
  • Fond se zaměřuje především na Ruskou federaci, státy bývalého Sovětského svazu a Turecko, ale také na Evropu a její rozvíjející se regiony

Investiční strategie:

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií společností se sídlem v Evropě, v rozvíjejících se regionech Evropy, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu av Turecku, obchodovaných na evropských, ruských a amerických burzách, bez regionálního nebo odvětvového omezení, do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitentů se sídlem v Evropě, do podílových listů jiných standardních a speciálních fondů a cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na evropských a amerických akciových burzách, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové a dluhopisové třídy aktiv, a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu, s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím dividendových a úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu, uvedeném v prodejním prospektu podílového fondu a v dokumentu Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID“). Podíl akcií na majetku v podílovém fondu představuje minimálně 10% a může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci své investiční strategie podílový fond investuje i do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů i z kurzových pohybů. Investice do finančních derivátů jsou využívány pro účely dosahování výnosů i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika podílového fondu. Cílem podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, uplatňuje se aktivní přístup k investicím.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Významný vliv:

Obecné tržní rizikovyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní rizikovyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst/pokles hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Specifické tržní riziko vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
Úrokové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn úrokových měr a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.

Dokumenty

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi


Měsíční report - leden 2022

Měsíční report - prosinec 2021

Měsíční report - listopad 2021

Měsíční report - říjen 2021

Měsíční report - září 2021

Měsíční report - srpen 2021

Měsíční report - červenec 2021

Měsíční report - červen 2021

Měsíční report - květen 2021

Měsíční report - duben 2021

Měsíční report - březen 2021

Měsíční report - únor 2021

Měsíční report - leden 2021

Měsíční report - prosinec 2020

Měsíční report - listopad 2020

Měsíční report - říjen 2020

Měsíční report - září 2020

Měsíční report - srpen 2020

Měsíční report - červenec 2020

Měsíční report - červen 2020

Měsíční report - květen 2020

Měsíční report - duben 2020

Měsíční report - březen 2020

Měsíční report - únor 2020

Měsíční report - leden 2020

Měsíční report - prosinec 2019

Měsíční report - listopad 2019

Měsíční report - říjen 2019

Měsíční report - září 2019

Měsíční report - srpen 2019

Měsíční report - červenec 2019

Měsíční report - červen 2019

Měsíční report - květen 2019

Měsíční report - duben 2019

Měsíční report - březen 2019

Měsíční report - únor 2019

Měsíční report - leden 2019

Měsíční report - prosinec 2018

Měsíční report - listopad 2018

Měsíční report - říjen 2018

Měsíční report - září 2018

Měsíční report - srpen 2018

Měsíční report - červenec 2018

Měsíční report - červen 2018

Měsíční report - květen 2018

Měsíční report - duben 2018

Měsíční report - březen 2018

Měsíční report - únor 2018

Měsíční report - leden 2018

Měsíční report - prosinec 2017

Měsíční report - listopad 2017

Měsíční report - říjen 2017

Měsíční report - září 2017

Měsíční report - srpen 2017

Měsíční report - červenec 2017

Měsíční report - červen 2017

Měsíční report - květen 2017

Měsíční report - duben 2017

Měsíční report - březen 2017

Měsíční report - únor 2017

Měsíční report - leden 2017

Měsíční report - prosinec 2016

Měsíční report - listopad 2016

Měsíční report - říjen 2016

Měsíční report - září 2016

Měsíční report - srpen 2016

Měsíční report - červenec 2016

Měsíční report - červen 2016

Měsíční report - maj 2016

Měsíční report - duben 2016

Měsíční report - březen 2016

Měsíční report - únor 2016

Měsíční report - leden 2016Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.