KD RUSSIA

Podielový fond určený pre skúsenejších investorov. Zmiešaný fond s prevahou investícií do akcií. Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 5 rokov.

Top fond 2018

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Informácia o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov podielového fondu KD RUSSIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) rozhodnutím zo dňa 6. marca 2024 prijatým v čase o 24:00 hod v záujme podielnikov rozhodla o pozastavení vyplácania podielových listov podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „Podielový fond KD RUSSIA“) na dobu pozastavenia od 7. marca 2024 od 0:00 hod do 6.marca 2025 do 24:00 hod. z dôvodu, že Podielový fond KD RUSSIA investuje svoj majetok predovšetkým do cenných papierov, ktorými sú akcie a podielové listy ETF zameraných na ruské akcie, s ktorými nie je možné v súčasnosti obchodovať a ktorých hodnotu nie je možné v súčasnosti ani určiť spôsobom ustanoveným opatrením Národnej banky Slovenska číslo 13/2011.

V súvislosti s pokračujúcim vojenským konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a ekonomickými sankciami uvalenými na Ruskú federáciu, vybrané právnické osoby so sídlom v Ruskej federácii a fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi Ruskej federácie, alebo s týmito osobami prepojené osoby, a recipročnými sankciami uvalenými Ruskou federáciou je výrazné narušené obvyklé obchodovanie na trhu cenných papierov s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou, keď IAD sama ani prostredníctvom brokerov nemá prístup na ruský kapitálový trh Moskovská burza (MOEX) a nemôže na MOEX uskutočňovať nové obchody s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou ani uzavierať aktuálne pozície obchodované na MOEX, ruský Národný zúčtovací depozitár (NSD) bol zaradený na Konsolidovaný zoznam finančných sankcií Európskej únie, ktorý obsahuje konsolidovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa v rámci sankcií EÚ vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz sprístupniť im finančné prostriedky a hospodárske zdroje, na London Stock Exchange sa stále neobchoduje s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou / akciami spoločností so sídlom v Ruskej federácii kótovanými na zahraničnej burze, v dôsledku čoho stále nie je možné uskutočňovať obchody s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou obchodovanými na regulovanom trhu a nie je možné ani s náležitou odbornou starostlivosťou určovať ich hodnotu.

IAD nesmie odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA vyplácať ani vydávať podielové listy Podielového fondu KD RUSSIA.

IAD investorov informuje, že neeviduje žiadnu nevykonanú žiadosť o vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a žiadnu nevykonanú žiadosť o vyplatenie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a dovoľuje si investorov požiadať, aby až do času obnovenia vydávania a vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA nepodávali IAD ďalšie žiadosti o vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a neuhrádzali ďalšie platby peňažných prostriedkov na investíciu do Podielového fondu KD RUSSIA, pretože vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA v tomto čase bude IAD nútená odmietať.

IAD bude informovať podielnikov o obnovení vyplácania podielových listov v sídle IAD a na webovom sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA IAD vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu Podielového fondu KD RUSSIA ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.

Denné údaje: 2. 3. 2022

Cena 1 podielového listu: 0,00621600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 888 130,43 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 20. 1. 2006

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu KD RUSSIA za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2022

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2022, ktorá je uvádzaná k 2. 3. 2022.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2022 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
-77,33 % -64,20 % -66,67 % -66,63 % -59,37 % -56,28 %
-24,08 %
-60,16 %
-16,80 %
-62,70 %
-9,39 %
-81,27 %
-9,87 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie, ale zároveň akceptujúcich aj zvýšené riziko poklesu hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: zmiešaný fond
Denominačná mena: EUR
Bankové spojenie: IBAN: SK51 7500 0000 0002 5504 2683
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 20. 1. 2006
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Vstupný poplatok: pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5 % do 3 000 EUR
3,0 % do 33 000 EUR
2,5 % do 165 000 EUR
Nad 165 000 EUR: individuálne
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 3 % p.a.
Depozitársky poplatok: 0,216 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 1  2  3  4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 6 zo 7, čo predstavuje druhú najvyššiu rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000708
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond – investuje predovšetkým do akcií, ale aj do dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do iných fondov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie a dlhopisy
  • Určený pre skúsenejších investorov
  • Odporúčaný investičný horizont minimálne 5 rokov
  • Cieľom je dosiahnuť vyššie zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom horizonte, avšak pri akceptácií rizika výrazných zmien hodnoty investície
  • Investície vo fonde sú v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
  • Druhá najvyššia riziková trieda
  • Fond sa zameriava predovšetkým na Ruskú federáciu, štáty bývalého Sovietskeho zväzu a Turecko, ale aj na Európu a jej rozvíjajúce sa regióny

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v Európe, v rozvíjajúcich sa regiónoch Európy, v Ruskej federácii, v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu a v Turecku, obchodovaných na európskych, ruských a amerických burzách, bez regionálneho alebo odvetvového obmedzenia, do prevoditeľných dlhových cenných papierov a  nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v Európe, do podielových listov iných štandardných a špeciálnych fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na európskych a amerických akciových burzách, ktorých podkladovým aktívom sú akciové a dlhopisové triedy aktív, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom dividendových a úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte, uvedenom v predajnom prospekte podielového fondu a v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“). Podiel akcií na majetku v podielovom fonde predstavuje minimálne 10% a môže tvoriť až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). V rámci svojej investičnej stratégie podielový fond investuje aj do nástrojov denominovaných v  iných menách ako euro s cieľom dosahovania výnosov aj z kurzových pohybov. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového a menového rizika podielového fondu. Cieľom podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú devízové kurzy a ceny akcií.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami


Mesačný report - január 2022

Mesačný report - december 2021

Mesačný report - november 2021

Mesačný report - október 2021

Mesačný report - september 2021

Mesačný report - august 2021

Mesačný report - júl 2021

Mesačný report - jún 2021

Mesačný report - máj 2021

Mesačný report - apríl 2021

Mesačný report - marec 2021

Mesačný report - február 2021

Mesačný report - január 2021

Mesačný report - december 2020

Mesačný report - november 2020

Mesačný report - október 2020

Mesačný report - september 2020

Mesačný report - august 2020

Mesačný report - júl 2020

Mesačný report - jún 2020

Mesačný report - máj 2020

Mesačný report - apríl 2020

Mesačný report - marec 2020

Mesačný report - február 2020

Mesačný report - január 2020

Mesačný report - december 2019

Mesačný report - november 2019

Mesačný report - október 2019

Mesačný report - september 2019

Mesačný report - august 2019

Mesačný report - júl 2019

Mesačný report - jún 2019

Mesačný report - máj 2019

Mesačný report - apríl 2019

Mesačný report - marec 2019

Mesačný report - február 2019

Mesačný report - január 2019

Mesačný report - december 2018

Mesačný report - november 2018

Mesačný report - október 2018

Mesačný report - september 2018

Mesačný report - august 2018

Mesačný report - júl 2018

Mesačný report - jún 2018

Mesačný report - máj 2018

Mesačný report - apríl 2018

Mesačný report - marec 2018

Mesačný report - február 2018

Mesačný report - január 2018

Mesačný report - december 2017

Mesačný report - november 2017

Mesačný report - október 2017

Mesačný report - september 2017

Mesačný report - august 2017

Mesačný report - júl 2017

Mesačný report - jún 2017

Mesačný report - máj 2017

Mesačný report - apríl 2017

Mesačný report - marec 2017

Mesačný report - február 2017

Mesačný report - január 2017

Mesačný report - december 2016

Mesačný report - november 2016

Mesačný report - október 2016

Mesačný report - september 2016

Mesačný report - august 2016

Mesačný report - júl 2016

Mesačný report - jún 2016

Mesačný report - maj 2016

Mesačný report - apríl 2016

Mesačný report - marec 2016

Mesačný report - február 2016

Mesačný report - január 2016Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.