Korunový realitní fond

Speciální podílový fond nemovitostí, který vám umožní investovat v české koruně.

Top fond 2022

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Denní údaje: 22. 5. 2024

Cena 1 podílového listu: 1,43185500 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 97 535 504,04 CZK

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v CZK

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Korunový realitní fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 17. 1. 2017

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Korunový realitný fond za posledních 5 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v CZK, 22. 5. 2024

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 22. 5. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
2,10 % 0,06 % 1,05 % 2,34 % 6,17 % 21,58 %
6,72 %
31,66 %
5,65 %
 %
 %
43,19 %
5,00 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Korunový realitní fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí as reálným růstem jejich hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investováno do podílových listů fondu První realitní fond, o.p.f. (tzv. Hlavní fond).
Doporučujeme jej investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: speciální fond nemovitostí
Denominační měna: CZK
Bankové spojení: IBAN: SK83 7500 0000 0002 5515 0553 (EUR)
SK29 7500 0000 0010 5501 5853 (CZK)
SWIFT: CEKOSKBX
Datum vytvoření fondu: 17. 1. 2017
Minimální počáteční investice: 600 CZK
Minimální následující investice: 600 CZK
Vstupní poplatek: méně než 16 000,00 EUR*: 3 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální
*celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 0,18 % p.a.
Depozitářský poplatek: 0,02 % p.a. včetně DPH
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 1 2 3 4 5 6 7

Tento Fond jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což představuje nízkou rizikovou třídu.

ISIN: SK3110000658
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

Fond je denominován v české koruně a investuje do podílových listů Prvního realitního fondu. Vůči riziku změny kurzu CZK vůči EUR se fond zajišťuje využitím finančních derivátů. Výkonnost fondu se bude ve významné míře shodovat s výkonností Prvního realitního fondu odlišovat se bude v závislosti podílu likvidního majetku (peněžní prostředky) a finančních derivátů na majetku ve fondu.

První realitní fond investuje zejména do realitních aktiv: nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu a finančních derivátů za účelem zabezpečení vůči riziku ak účelu dosahování výnosů.

Získaná ocenění:

oceneni

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.