Korunový realitný fond

Špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý Vám umožní investovať v českej korune.

Top fond 2022

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Denné údaje: 20. 6. 2024

Cena 1 podielového listu: 1,44151400 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 101 182 258,45 CZK

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v CZK

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 17. 1. 2017

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Korunový realitný fond za posledných 5 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v CZK, 20. 6. 2024

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 20. 6. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
2,78 % 0,54 % 0,90 % 2,72 % 6,11 % 22,03 %
6,85 %
32,60 %
5,80 %
 %
 %
44,15 %
5,04 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Minimálne 85% majetku fondu je nepretržite investovaných do podielových listov fondu Prvý realitný fond, o.p.f. (tzv. Hlavný fond).
Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: špeciálny fond nehnuteľností
Denominačná mena: CZK
Bankové spojenie: IBAN: SK83 7500 0000 0002 5515 0553 (EUR)
SK29 7500 0000 0010 5501 5853 (CZK)
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 17. 1. 2017
Minimálna počiatočná investícia: 600 CZK
Minimálna nasledujúca investícia: 600 CZK
Vstupný poplatok: menej ako 16 000,00 EUR*: 3 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne
*celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 0,18 % p.a.
Depozitársky poplatok: 0,02 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2  3  4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000658
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

Fond je denominovaný v českej korune a investuje do podielových listov Prvého realitného fondu. Voči riziku zmeny kurzu CZK voči EUR sa fond zabezpečuje využitím finančných derivátov. Výkonnosť fondu sa bude vo významnej miere zhodovať s výkonnosťou Prvého realitného fondu odlišovať sa bude v závislosti  podielu likvidného majetku (peňažné prostriedky) a finančných derivátov na majetku vo fonde.

Prvý realitný fond investuje najmä do realitných aktív: nehnuteľností v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu a cestovného ruchu formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu a finančných derivátov na účel zabezpečenia voči riziku a na účel dosahovania výnosov.

Získané ocenenia:

ocenenia

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.