Optimal Balanced

Podílový fond určený pro zkušené investory. Smíšený podílový fond investující v zemích střední a východní Evropy a zemích rozvíjejících se trhů takzvaných Emerging Markets. Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Denní údaje: 20. 6. 2024

Cena 1 podílového listu: 0,02371500 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 8 044 450,61 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 25. 4. 2006

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Optimal Balanced za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 20. 6. 2024

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 20. 6. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
4,77 % 1,77 % 2,20 % 6,73 % 9,87 % -18,21 %
-6,48 %
-19,50 %
-4,24 %
-20,05 %
-2,21 %
-28,56 %
-1,83 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Doporučený investiční Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximálního zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.ý horizont je období více než 5 let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: smíšený fond
Denominační měna: EUR
Bankové spojení: 166935383/0300
Datum vytvoření fondu: 25. 4. 2006
Minimální počáteční investice: 20 EUR
Minimální následující investice: 20 EUR
Vstupní poplatek: méně než 16 000,00 EUR*: 2,30 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální
*celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 2,50 % p.a.
Depozitářský poplatek: 0,336 % p.a. včetně DPH
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 1 2 3 4 5 6 7

Tento Fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což představuje střední rizikovou třídu.

ISIN: SK3210000038
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Smíšený fond
  • Určen pro zkušené investory
  • Doporučený investiční horizont více než 5 let
  • Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízejí dluhopisové fondy a terminované vklady
  • Střední riziková třída
  • Investuje do dluhopisů a akciových investic
  • Fond investuje zejména v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets

Investiční strategie:

Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dluhopisových a akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dluhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Dokumenty

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi


Měsíční report – květen 2024

Měsíční report – duben 2024

Měsíční report – březen 2024

Měsíční report – únor 2024

Měsíční report – leden 2024

Měsíční report – prosinec 2023

Měsíční report – listopad 2023

Měsíční report – říjen 2023

Měsíční report – září 2023

Měsíční report – srpen 2023

Měsíční report – červenec 2023

Měsíční report – červen 2023

Měsíční report – květen 2023

Měsíční report – duben 2023

Měsíční report – březen 2023

Měsíční report – únor 2023

Měsíční report – leden 2023

Měsíční report – prosinec 2022

Měsíční report – listopad 2022

Měsíční report – říjen 2022

Měsíční report – září 2022

Měsíční report – srpen 2022

Měsíční report – červenec 2022

Měsíční report – červen 2022

Měsíční report – květen 2022

Měsíční report – duben 2022

Měsíční report – březen 2022

Měsíční report – leden 2022

Měsíční report – leden 2022

Měsíční report – prosinec 2021

Měsíční report – listopad 2021

Měsíční report – říjen 2021

Měsíční report – září 2021

Měsíční report - srpen 2021

Měsíční report - červenec 2021

Měsíční report - červen 2021

Měsíční report - květen 2021

Měsíční report - duben 2021

Měsíční report - březen 2021

Měsíční report - únor 2021

Měsíční report - leden 2021

Měsíční report - prosinec 2020

Měsíční report - listopad 2020

Měsíční report - říjen 2020

Měsíční report - září 2020

Měsíční report - srpen 2020

Měsíční report - červenec 2020

Měsíční report - červen 2020

Měsíční report - květen 2020

Měsíční report - duben 2020

Měsíční report - březen 2020

Měsíční report - únor 2020

Měsíční report - leden 2020

Měsíční report - prosinec 2019

Měsíční report - listopad 2019

Měsíční report - říjen 2019

Měsíční report - září 2019

Měsíční report - srpen 2019

Měsíční report - červenec 2019

Měsíční report - červen 2019

Měsíční report - květen 2019

Měsíční report - duben 2019

Měsíční report - březen 2019

Měsíční report - únor 2019

Měsíční report - leden 2019

Měsíční report - prosinec 2018

Měsíční report - listopad 2018

Měsíční report - říjen 2018

Měsíční report - září 2018

Měsíční report - srpen 2018

Měsíční report - červenec 2018

Měsíční report - červen 2018

Měsíční report - květen 2018

Měsíční report - duben 2018

Měsíční report - březen 2018

Měsíční report - únor 2018

Měsíční report - leden 2018

Měsíční report - prosinec 2017

Měsíční report - listopad 2017

Měsíční report - říjen 2017

Měsíční report - září 2017

Měsíční report - srpen 2017

Měsíční report - červenec 2017

Měsíční report - červen 2017

Měsíční report - květen 2017

Měsíční report - duben 2017

Měsíční report - březen 2017

Měsíční report - únor 2017

Měsíční report - leden 2017

Měsíční report - prosinec 2016

Měsíční report - listopad 2016

Měsíční report – říjen 2016

Měsíční report – září 2016

Měsíční report - srpen 2016

Měsíční report - červenec 2016

Měsíční report - červen 2016

Měsíční report - květen 2016

Měsíční report - duben 2016

Měsíční report - březen 2016

Měsíční report - únor 2016

Měsíční report - leden 2016Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.