ETF SPORENIE

O VAŠE INVESTÍCIE BUDE POSTARANÉ
ETF Sporenie je určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo si chce zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti pre seba alebo pre svojich blízkych. ETF Sporenie ponúka na výber z 3 investičných stratégií tvorených ETF fondmi obchodovanými na burze správcov fondov BlackRock Asset Management Ireland Ltd., Vanguard Group (Ireland) Ltd. a DWS Investment S.A., a member of the DWS Group) pokrývajúce globálne trhy a hlavné odvetvia svetovej ekonomiky. Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od doby sporenia a výšky pravidelného vkladu.

Základné údaje

Informácie o sporení

Dokumenty

Kalkulačka

Základné údaje

 • Doba sporenia v rokoch: 5 – 40 rokov
 • Minimálny mesačný pravidelný vklad: od 20 EUR
 • Frekvencia sporenia: jednorazová, mesačná
 • Investičné stratégie: ETF MIX 1, ETF MIX 2, ETF MIX 3
 • Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
 • Bankový účet: IBAN: SK67 7500 0000 0002 5516 3063
 • SWIFT: CEKOSKBX
 • Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
 • Špecifický symbol: číslo Zmluvy pre ETF SPORENIE (resp. číslo pridelené klientovi v akceptácii Zmluvy pre ETF SPORENIE)

Informácie o sporení

Investujte s ETF Sporením do svojej budúcnosti už dnes.

Investičné stratégie pre ETF SPORENIE

ETF MIX 1 – Cieľom je prinášať stabilné výnosy pri strednom stupni investičného rizika. IAD v súlade s investičnou stratégiou ETF MIX 1 do portfólia klienta nadobúda cenné papiere ETF, ktoré investujú svoj majetok predovšetkým do dlhopisov a v menšej miere do akcií (75 % cenné papiere ETF dlhopisových fondov a 25 % cenné papiere ETF akciových fondov).

ETF MIX 2 – Cieľom je prinášať vyššie výnosy pri strednom až vysokom stupni investičného rizika. IAD v súlade s investičnou stratégiou ETF MIX 2 do portfólia klienta nadobúda cenné papiere ETF, ktoré investujú svoj majetok do akcií a do dlhopisov vo vyváženej miere (50% cenné papiere ETF akciových fondov a 50% cenné papiere ETF dlhopisových fondov).

ETF MIX 3 – Cieľom je prinášať vyššie výnosy pri vysokom stupni investičného rizika. IAD v súlade s investičnou stratégiou ETF MIX 3 do portfólia klienta nadobúda cenné papiere ETF, ktoré investujú svoj majetok do akcií (100% cenné papiere ETF akciových fondov).

Už od 20 EUR mesačne

Prostredníctvom ETF SPORENIA môžete sporiť už od 20 EUR mesačne, pričom výšku vkladu si určíte sami podľa Vašich preferencií.

Flexibilita

 • flexibilná doba sporenia od 5 až do 40 rokov
 • rôzne frekvencie sporenia
 • možnosť vybrať si z troch investičných stratégií v závislosti od výsledku testu vhodnosti klienta

Transparentnosť

Automaticky získate zabezpečený prístup do IAD ONLINE/mobile, kde môžete sledovať vývoj hodnoty vašich investícií.

Kalkulačka

20 € 200 000 €
5 R. 40 R.

Modelový príklad znázorňuje očakávanú hodnotu investície mesačného/jednorazového vkladu so zohľadneným vstupným poplatkom sumy vkladov pri zvolenej investičnej stratégii pre investičný profil investora. Očakávaná hodnota majetku na konci doby sporenia slúži iba ako modelový príklad a skutočný vývoj sa môže líšiť od uvedeného modelového príkladu.

Viac informácii o modelových príkladoch pre ETF Sporenie nájdete v dokumente Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách – Doplnenie k bodu 9. Informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch – Modelový príklad pre ETF Sporenie.

Chcete si založiť sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie?

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o ETF Sporení vrátane poplatkov, ktoré ako Klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre ETF Sporenie, Ponuka Investičných stratégií pre ETF Sporenie, Zmluva pre ETF Sporenie, Sadzobník poplatkov pre ETF Sporenie a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s. alebo v sídle Sprostredkovateľa.

ETF Sporenie ponúka Investičné stratégie so stredným až vysokým stupňom investičného rizika a je určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami, a nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a/alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní ETF Sporenia je Portfólio Klienta tvorené Cennými papiermi ETF (fondy obchodované na burze tzv. ETF) a peňažnými prostriedkami určenými na ich nadobudnutie. Hodnota investície do Cenných papierov ETF sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, s investíciou je spojené aj riziko.