• Sporenie
 • Sporenie s riadeným portfóliom

Sporenie s riadeným portfóliom

Predaj produktu ukončený 1.8.2019.

Sporenie s riadeným portfóliom je jedinečný produkt, ktorý umožňuje prístup na finančné trhy pod neustálym dohľadom investičných špecialistov. Exkluzívne služby osobného správcu financií tak sprístupňujeme aj pre bežného klienta. Sporiť s riadeným portfóliom môžete pravidelne už od 20 EUR mesačne alebo formou jednorazovej investície. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť aj pre mimoriadny vklad, flexibilita sporenia s riadeným portfóliom Vám to umožní.

Základné údaje

Informácie o sporení

Dokumenty

Kalkulačka

Základné údaje

 • Dĺžka sporenia v rokoch: 5 – 40 rokov
 • Minimálny mesačný príspevok: 20 EUR
 • Perióda sporenia: Mesačne
 • Investičné stratégie: Portfólio Optimal 90 a Portfólio Progres 75

Sporenie s riadeným portfóliom využíva možnosť investovať do rôznych fondov a finančných nástrojov, nevyužíva iba priame investovanie do jediného fondu. Investície sú pravidelne monitorované finančným špecialistom. Ich zloženie je minimálne 1-krát v mesiaci prehodnocované a upravené tak, aby napĺňalo účel zvolenej investičnej stratégie. V prípade nepriaznivého vývoja presmerované do fondov poskytujúcich priaznivejšie zhodnotenie. Predchádzame tak možným finančným rizikám. Vaše úspory sú vedené na individuálnom konte oddelenom od majetku spoločnosti IAD Investments.

Informácie o sporení

 • Sporenie s riadeným portfóliom je jedinečný investičný produkt, ktorý zabezpečuje prístup na finančné trhy pod neustálym dohľadom investičných špecialistov.
 • Vaša investícia je priebežne sledovaná a jej zloženie je prispôsobované aktuálnej situácii na finančnom trhu.
 • Cieľom investičnej stratégie je podieľať sa na raste aktív, ale zároveň chrániť hodnotu investície. Klienti získavajú možnosť zarobiť v čase pozitívneho vývoja na finančných trhoch. V nepriaznivom období sa investície presunú do nízko rizikových aktív – finančných nástrojov.
 • Dobu investovania je možné zvoliť od 5 do 40 rokov.
 • Ponúkame Vám dve investičné stratégie: Portfólio Optimal 90 a Portfólio Progres 75

Portfólio Optimal 90

Sporenie s riadeným portfóliom vhodné pre konzervatívnejších klientov. Investičná stratégia je navrhnutá s ohľadom
na uprednostnenie ochrany vložených financií. Zámerom investičnej stratégie je, aby ani v prípade nepriaznivej situácie na finančnom trhu, neklesla minimálna cieľová hodnota portfólia na konci sporiaceho obdobia pod 90%.

Portfólio Progres 75

Určené pre klientov, ktorí sú ochotní v záujme vyššieho výnosu niesť zodpovedajúce riziko. Investičná stratégia obsahuje
aj finančné nástroje s vyššou mierou kolísania ich hodnoty, ale
s predpokladom vyššieho výnosu. Úlohou investičnej je, aby ani
v prípade výrazne nepriaznivej situácie na finančnom trhu, neklesla minimálna cieľová hodnota portfólia na konci sporiaceho obdobia pod 75%.

Pre tých, ktorí očakávajú individuálnu starostlivosť o svoje peniaze

Exkluzívne služby osobného správcu investícií aj pre bežného klienta
Nemenné zloženie investície počas celej doby sporenia nemusí byť vždy najvhodnejšie pre jej zhodnotenie. V riadenom portfóliu je investícia klienta sledovaná
a v prípade zmien na finančných trhoch adekvátne nasmerovaná.

Optimalizované investičné stratégie
Finančné trhy prinášajú vysoký potenciál zhodnotenia. Vieme však aj o rizikách, ktoré sa môžu objaviť. Vyhľadávame príležitosti pre čo najlepšie zhodnotenie investície klientov. Sledujeme aj cieľovú minimálnu hodnotu investície na konci sporenia.

Už od 20 EUR mesačne
Ku každej investícii pristupujeme obozretne s prihliadaním na osobné ciele klientov. Sporiť je možné už od 20 EUR mesačne.

Likvidita
Možnosť čiastočných výberov peňažných prostriedkov počas trvania zmluvy.

Flexibilita
Ciele a priority klientov sa časom menia. Počas sporenia je možné vykonať viaceré zmeny. Napríklad zmeniť výšku vkladu, vybrať si dvojmesačné platobné prázdniny, či zmeniť investičnú stratégiu.

Transparentnosť
Ako náš klient automaticky získate zabezpečený prístup do IAD Online, kde môžete vývoj hodnoty svojho sporenia pravidelne sledovať. Dvakrát ročne klientov bezplatne informujeme o stave ich investície aj formou výpisu z konta.

Dokumenty k sporiacim programom Sporenie s riadeným portfóliom

Informácie o IAD Investments a ňou poskytovaných investičných službách

Platobná inštrukcia

Obchodné podmienky - sporenie s riadeným portfóliom

Sadzobník poplatkov - sporenie s riadeným portfóliom

Ponuka investičných stratégií - sporenie s riadeným portfóliom

Politika udržateľnosti

Dispozičné práva – sporenie s riadeným portfóliom

Vypĺňa klient v prípadoch:

 • ak chce určiť iné osoby, ktoré sú popri ňom oprávnené k právnym úkonom k Zmluve o riadení portfólia a k nakladaniu s majetkom v jeho portfóliu,
 • ak je ako klient uvedená neplnoletá osoba alebo osoba nespôsobilá k právnym úkonom alebo klientom je právnická osoba. V tomto prípade je nutné tlačivo Dispozičné práva priložiť a odovzdať spolu s tlačivom Návrh na uzavretie zmluvy o riadení portfólia.

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo doručené do IAD spolu Návrhom na uzavretie zmluvy o riadení portfólia, podpis klienta na tlačive musí byť overený finančným sprostredkovateľom alebo povereným pracovníkom IAD, inak musí byť úradne overený. Ak je tlačivo doručené do IAD samostatne, podpis klienta na tlačive musí byť overený úradne alebo povereným pracovníkom IAD.

Chcete si založiť sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.