Akcia 10%-ný výnos za 1000 dní s Prvým realitným fondom

IAD Investments vyhlasuje akciu: 10%-ný výnos za 1000 dní s Prvým realitným fondom.

PODMIENKY AKCIE:

Ak investujete v období od 2.9.2014 do 28.11.2014 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 1030 na 1000 dní, získate z čistej investície minimálny výnos 10%.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 2.9.2014 do 28.11.2014
Bankové spojenie: 255061913/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 1030
  • Počas celej doby trvania investície nie ste žiadnym spôsobom obmedzovaní. K Vašej investícii máte prístup kedykoľvek a okamžite. Pre získanie výnosu 10% je však potrebné dodržať dobu investovania minimálne 1000 dní.
  • V prípade, že po uvedenej dobe investovania bude Vaša investícia vykazovať vyššie zhodnotenie ako 10%, máte nárok na aktuálny výnos ku dňu výberu investície.
  • V prípade výberu investície pred uplynutím odporúčaného obdobia máte nárok na aktuálne zhodnotenie investície ku dňu jej výberu.
  • Ak v priebehu 1000 dní od vydania cenných listov vyberiete časť investície, na ostatnú časť sa akcia stále vzťahuje.  

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality