Akcia s Prvým realitným fondom: Získajte 8% za 888 dní!

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 1.6.2016 do 31.7.2016 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 888 na 888 dní, získate výnos min 8%.

Základné informácie: 
Trvanie akcie: od 1.6.2016 do 31.7.2016
Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 888
Vstupný poplatok: 3 %
Výstupný poplatok: 0 %

Verejný prísľub »

Leták akcie »

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde  je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie  s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality