Aktualizácia dokumentov 1.PF Slnko

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 3.12.2018 vstupujú do platnosti aktualizovaný Spoločný prevádzkový poriadok, štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu 1.PF Slnko, ktoré sa menili a aktualizovali z dôvodu zlúčenia fondu Bond Dynamic do fondu 1.PF Slnko, pričom sa jednalo najmä o zmenu z dividendového fondu na rastový fond (t.j. výnosy z majetku vo fonde sa podielnikovi budú už len zahŕňať do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov), doplnenie informácie o zlúčení, rozšírenie investičnej stratégie, úpravu odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára.

Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality