Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 2.11.2020 vstúpili do platnosti nasledujúce dokumenty: Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách a Stratégia vykonávania a postupovania pokynov, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie informácií a dokument Kto je politicky exponovaná osoba, ktorý sa aktualizoval z dôvodu zmeny právneho predpisu.

Spät na všetky aktuality