Aktualizácia dokumentov EURO Bond

Vážení podielnici,

oznamujeme Vám, že dňa 3.12.2018 vstupujú do platnosti aktualizovaný Spoločný prevádzkový poriadok, štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu EURO Bond, ktoré sa menili a aktualizovali z dôvodu zlúčenia fondu EURO Cash dlhopisový do fondu EURO Bond, pričom jednalo najmä o doplnenie informácie o zlúčení, úpravu odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára.

Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality