Aktualizácia štatútu a predajného prospektu Growth Opportunities

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 12.9.2016 vstupuje do platnosti aktualizovaný štatút a predajný prospekt podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality