Jarná akcia 10% za 1000 dní s PRF

IAD Investments vyhlasuje akciu: Jarná akcia 10%-ný výnos za 1000 dní s Prvým realitným fondom

PODMIENKY AKCIE:

Ak investujete v období od 21.4. do 15.6.2015 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 101000 na 1000 dní, získate výnos min 10%.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 21.4.2015 do 15.6.2015
Bankové spojenie: 255061913/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 101000
Vstupný poplatok: 2 %
Výstupný poplatok:

0 %

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality