Oznámenie o dni výplaty dividend za rok 2013

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2013 v zmysle ustanovení štatútu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. na dátum: 31.3.2014.

Výplaty výnosov zasielané bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou sú realizované v týždni od 1.4.2014.

Hodnota dividendy (brutto) bola vypočítaná vo výške 0,00109286 EUR na jeden podiel. Celková výška vyplatených dividend za rok 2013 je 114 451,58 EUR.

Spät na všetky aktuality