Oznámenie o zlúčení fondov CREO a Growth Opportunities

Vážení klienti,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. oznamuje, že v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6972/2016-3 zo dňa 18.7.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.7.2016 a ktorým NBS udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov sa dňa 12.9.2016 zlúčil podielový fond CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. .

Spät na všetky aktuality