Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2015

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 29.4. 2016 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2015 v zmysle Štatútov podielových fondov.Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Žiadosti a dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality