Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.4.2019 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2018 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality