Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 27.8.2020 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2020 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality