Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2013

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že ku dňu 30.4.2014 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za kalendárny rok 2013 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Žiadosti a dokumenty, záložka Správy o hospodárení. 

Spät na všetky aktuality