Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2023

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 30.4.2024 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2023 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality