Výplata dividend za rok 2015 – rozhodujúci deň pre určenie nároku

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2015 v zmysle ustanovení štatútu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. na dátum: 22.3.2016.

Celková výška dividend na vyplatenie za rok 2015 je 122 394,28 EUR. Hodnota dividendy (brutto) na jeden podiel bola vypočítaná vo výške 0,001603712 EUR.Výplaty dividend zasielané bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou budú realizované od 24.3.2016.

Spät na všetky aktuality