Výročná správa správcovskej spoločnosti za rok 2013

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že Výročná správa správcovskej spoločnosti IAD Investments za rok 2013, ktorej súčasťou je individuálna účtovná závierka, je uložená v Registri účtovných závierok podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (§ 23d ods. 5).

Spät na všetky aktuality