Výzva podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu

IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/B, ktorá je Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-001/2003/KINS z 28.11.2003 určená za núteného správcu majetku v podielových fondoch:

  • SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava – otvorený podielový fond,
  • SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – otvorený podielový fond – VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava, a
  • SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. – otvorený podielový fond – SPOROFOND, Bratislava (ďalej spolu „Podielové fondy“),

vyzýva podielnikov, aby uplatnili svoje práva na vyplatenie podielových listov Podielových fondov. Právo na vyplatenie podielových listov Podielových fondov musia podielnici uplatniť voči nútenému správcovi IAD Investments, správ. spol., a.s. v lehote jedného roka od prvého zverejnenia tejto výzvy. Podielnikom, ktorí v určenej lehote oprávnene uplatnia svoje právo na vyplatenie podielových listov Podielových fondov, sa tieto podielové listy vyplatia do tridsiatich dní po uplynutí jednoročnej lehoty určenej podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielových listov Podielových fondov.

Výzva podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu (PDF)

Call to Shareholders to Exercise their Right for Payout of a Share Certificate (PDF) 

Spät na všetky aktuality