Zimná akcia PRF 9% za 900 dní

IAD Investments vyhlasuje Zimnú akciu 9% výnos za 900 dní s Prvým realitným fondom

PODMIENKY AKCIE:

Ak investujete v období od 2.11.2015 do 29.1.2016 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 900 na 900 dní, získate  výnos min 9%.

Základné informácie:
Trvanie akcie: od 2.11.2015 do 29.1.2016
Bankové spojenie: 255061913/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 900
Vstupný poplatok: 3 %
Výstupný poplatok: 0 %

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.  V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu podielového fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde  je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie  s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality