Zlúčenie podielových fondov CREO a Growth Opportunities

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. oznamuje svojim podielnikom, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska sa rozhodlo zlúčiť podielový fond CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a dňom účinnosti zlúčenia podielových fondov bude 12.9.2016. 

Spät na všetky aktuality