CE Bond

Podílový fond vhodný pro středně konzervativní investory. Dluhopisový fond orientovaný na investice v regionu CEE. Doporučený investiční horizont je období více než 4 roky.

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Denní údaje: 20. 9. 2023

Cena 1 podílového listu: 0,03461700 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 8 857 623,67 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 31. 3. 2004

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu CE Bond za posledních 10 let k

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 20. 9. 2023

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2023, která je uváděna k 20. 9. 2023.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Od začátku roku 2023 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. 10 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
4,70 % 0,25 % 0,88 % 2,77 % 7,24 % -3,34 %
-1,13 %
-2,32 %
-0,47 %
-0,63 %
-0,06 %
4,29 %
0,22 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Podílový fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v horizontu minimálně čtyř let a profitovat z potenciálu rychle se rozvíjejících zemí především střední Evropy a v menší míře zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: dlhopisový fond
Denominační měna: EUR
Bankové spojení: 166839543/0300
Datum vytvoření fondu: 31. 3. 2004
Minimální počáteční investice: 20 EUR
Minimální následující investice: 20 EUR
Vstupní poplatek: méně než 16 000,00 EUR*: 0,50 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální
*celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 1,90 % p.a.
Depozitářský poplatek: 0,276 % p.a. včetně DPH
Rizikový profil (ukazatel SRRI podle KIID): 1 2 3 4 5 6 7
ISIN: SK3210000012
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Dluhopisový dynamického charakteru
  • Určen pro středně konzervativní investory
  • Doporučený investiční horizont více než 4 roky
  • Upřednostňuje ochranu kapitálu před maximalizací výnosu
  • Střední tržní riziko
  • Investuje do dluhopisů (státních, podnikových, hypotečních), nástrojů finančního trhu (směnky, pokladniční poukázky)
  • Fond doporučujeme jako alternativu k peněžním a euro dluhopisovým fondům
  • Investice jsou realizovány v EUR a v jiných měnách (CZK, HUF, PLN, RON,…)
  • Fond se regionálně omezuje zejména na země střední Evropy

Investiční strategie:

Cílem investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do státních dluhopisů, komunálních a podnikových dluhopisů a hypotečních zástavních listů, cenných papírů subjektů kolektivního investování a podílových listů jiných otevřených podílových fondů peněžního a dluhopisového trhu s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z cenového zhodnocení finančních nástrojů az pohybu měnových kurzů lokálních měn vůči EUR. Podílový fond má regionální zaměření především na střední, jižní a jihovýchodní Evropu.

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti měnovému a úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Trhové riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Špecifické trhové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Dokumenty

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi


Měsíční report - srpen 2023

Měsíční report - červenec 2023

Měsíční report - červen 2023

Měsíční report - květen 2023

Měsíční report - duben 2023

Měsíční report - březen 2023

Měsíční report - únor 2023

Měsíční report - leden 2023

Měsíční report - prosinec 2022

Měsíční report - listopad 2022

Měsíční report - říjen 2022

Měsíční report - září 2022

Měsíční report - srpen 2022

Měsíční report - červenec 2022

Měsíční report - červen 2022

Měsíční report - květen 2022

Měsíční report - duben 2022

Měsíční report - březen 2022

Měsíční report - leden 2022

Měsíční report - prosinec 2021

Měsíční report - listopad 2021

Měsíční report - říjen 2021

Měsíční report - září 2021

Měsíční report - srpen 2021

Měsíční report - červenec 2021

Měsíční report - červen 2021

Měsíční report - květen 2021

Měsíční report - duben 2021

Měsíční report - březen 2021

Měsíční report - únor 2021

Měsíční report - leden 2021

Měsíční report - prosinec 2020

Měsíční report - listopad 2020

Měsíční report - říjen 2020

Měsíční report - září 2020

Měsíční report - srpen 2020

Měsíční report - červenec 2020

Měsíční report - červen 2020

Měsíční report - květen 2020

Měsíční report - duben 2020

Měsíční report - březen 2020

Měsíční report - únor 2020

Měsíční report - leden 2020

Měsíční report - prosinec 2019

Měsíční report - listopad 2019

Měsíční report - říjen 2019

Měsíční report - září 2019

Měsíční report - srpen 2019

Měsíční report - červenec 2019

Měsíční report - červen 2019

Měsíční report - květen 2019

Měsíční report - duben 2019

Měsíční report - březen 2019

Měsíční report - únor 2019

Měsíční report - leden 2019

Měsíční report - prosinec 2018

Měsíční report - listopad 2018

Měsíční report - říjen 2018

Měsíční report - září 2018

Měsíční report - srpen 2018

Měsíční report - červenec 2018

Měsíční report - červen 2018

Měsíční report - květen 2018

Měsíční report - duben 2018

Měsíční report - březen 2018

Měsíční report - únor 2018

Měsíční report - leden 2018

Měsíční report - prosinec 2017

Měsíční report - listopad 2017

Měsíční report - říjen 2017

Měsíční report - září 2017

Měsíční report - srpen 2017

Měsíční report - červenec 2017

Měsíční report - červen 2017

Měsíční report - květen 2017

Měsíční report - duben 2017

Měsíční report - březen 2017

Měsíční report - únor 2017

Měsíční report - leden 2017

Měsíční report - prosinec 2016

Měsíční report - listopad 2016

Měsíční report – říjen 2016

Měsíční report – září 2016

Měsíční report - srpen 2016

Měsíční report - červenec 2016

Měsíční report - červen 2016

Měsíční report - květen 2016

Měsíční report - duben 2016

Měsíční report - březen 2016

Měsíční report - únor 2016

Měsíční report - leden 2016Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.