CE Bond

Podielový fond vhodný pre stredne konzervatívnych investorov. Dlhopisový fond orientovaný na investície v regióne CEE. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 4 roky.

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Denné údaje: 22. 7. 2024

Cena 1 podielového listu: 0,03732500 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 8 804 470,50 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 31. 3. 2004

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu CE Bond za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2024

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 22. 7. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
4,29 % 0,16 % 1,27 % 3,92 % 6,81 % 0,69 %
0,23 %
1,03 %
0,20 %
4,77 %
0,47 %
12,45 %
0,58 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Podielový fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne štyroch rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: dlhopisový fond
Denominačná mena: EUR
Bankové spojenie: IBAN: SK14 7500 0000 0002 5502 4143
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 31. 3. 2004
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Vstupný poplatok: menej ako 16 000,00 EUR*: 0,50 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne
*celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 1,90 % p.a.
Depozitársky poplatok: 0,276 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2  3  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu.

ISIN: SK3210000012
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Dlhopisový dynamického charakteru
  • Určený pre stredne konzervatívnych investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 4 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Nízke trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov finančného trhu (zmenky, pokladničné poukážky)
  • Fond odporúčame ako alternatívu k peňažným a euro dlhopisovým fondom
  • Investície sú realizované v EUR a v iných menách (CZK, HUF, PLN, RON,…)
  • Fond sa regionálne obmedzuje najmä na krajiny strednej Európy

Investičná stratégia:

Cieľom investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z cenového zhodnotenia finančných nástrojov a z pohybu menových kurzov lokálnych mien voči EUR. Podielový fond má regionálne zameranie predovšetkým na strednú, južnú a juhovýchodnú Európu.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami


Mesačný report - jún 2024

Mesačný report - máj 2024

Mesačný report - apríl 2024

Mesačný report - marec 2024

Mesačný report - február 2024

Mesačný report - január 2024

Mesačný report - december 2023

Mesačný report - november 2023

Mesačný report - október 2023

Mesačný report - september 2023

Mesačný report - august 2023

Mesačný report - júl 2023

Mesačný report - jún 2023

Mesačný report - máj 2023

Mesačný report - apríl 2023

Mesačný report - marec 2023

Mesačný report - február 2023

Mesačný report - január 2023

Mesačný report - december 2022

Mesačný report - november 2022

Mesačný report - október 2022

Mesačný report - september 2022

Mesačný report - august 2022

Mesačný report - júl 2022

Mesačný report - jún 2022

Mesačný report - máj 2022

Mesačný report - apríl 2022

Mesačný report - marec 2022

Mesačný report - január 2022

Mesačný report - december 2021

Mesačný report - november 2021

Mesačný report - október 2021

Mesačný report - september 2021

Mesačný report - august 2021

Mesačný report - júl 2021

Mesačný report - jún 2021

Mesačný report - máj 2021

Mesačný report - apríl 2021

Mesačný report - marec 2021

Mesačný report - február 2021

Mesačný report - január 2021

Mesačný report - december 2020

Mesačný report - november 2020

Mesačný report - október 2020

Mesačný report - september 2020

Mesačný report - august 2020

Mesačný report - júl 2020

Mesačný report - jún 2020

Mesačný report - máj 2020

Mesačný report - apríl 2020

Mesačný report - marec 2020

Mesačný report - február 2020

Mesačný report - január 2020

Mesačný report - december 2019

Mesačný report - november 2019

Mesačný report - október 2019

Mesačný report - september 2019

Mesačný report - august 2019

Mesačný report - júl 2019

Mesačný report - jún 2019

Mesačný report - máj 2019

Mesačný report - apríl 2019

Mesačný report - marec 2019

Mesačný report - február 2019

Mesačný report - január 2019

Mesačný report - december 2018

Mesačný report - november 2018

Mesačný report - október 2018

Mesačný report - september 2018

Mesačný report - august 2018

Mesačný report - júl 2018

Mesačný report - jún 2018

Mesačný report - máj 2018

Mesačný report - apríl 2018

Mesačný report - marec 2018

Mesačný report - február 2018

Mesačný report - január 2018

Mesačný report - december 2017

Mesačný report - november 2017

Mesačný report - október 2017

Mesačný report - september 2017

Mesačný report - august 2017

Mesačný report - júl 2017

Mesačný report - jún 2017

Mesačný report - máj 2017

Mesačný report - apríl 2017

Mesačný report - marec 2017

Mesačný report - február 2017

Mesačný report - január 2017

Mesačný report - december 2016

Mesačný report - november 2016

Mesačný report – október 2016

Mesačný report – september 2016

Mesačný report - august 2016

Mesačný report - júl 2016

Mesačný report - jún 2016

Mesačný report - máj 2016

Mesačný report - apríl 2016

Mesačný report - marec 2016

Mesačný report - február 2016

Mesačný report - január 2016Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.