# investujte na fin trhoch  9. 10. 2023

Dlhopisoví investori situáciu na Slovensku pozorne sledujú

V osemdesiatych rokoch minulého storočia americký ekonóm Edward Yardeni prvýkrát použil výraz „strážcovia dlhopisového trhu“. Jedná sa o koncept, podľa ktorého investori na dlhopisovom trhu potrestajú nezodpovedné krajiny, ktorých dlh je neúmerne vysoký k výške hrubého domáceho produktu danej krajiny. V realite sa to prejavuje tak, že investori vyžadujú vyššiu rizikovú prirážku na vydané dlhopisy krajiny, čím sa značne navyšuje financovanie a chod krajiny. Skôr, či neskôr je daná krajina donútená nájsť úsporne opatrenia a znížiť svoj dlh na úroveň, pri ktorej sú veritelia opäť ochotní požičať krajine peniaze. Najlepšie bolo vidno silu finančných trhov v roku 2012 počas Gréckej dlhovej krízy, keď Grécko bolo vystavené napospas osudu strážcov dlhopisového trhu. Šetriace programy, ktoré Grécko bolo svojho času donútené aktivovať, zanechali hlbokú jazvu na celej spoločnosti až dodnes.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Slovenský vládny dlh momentálne predstavuje 58% HDP a deficit štátneho rozpočtu prevyšuje 3,1 miliardy EUR. Aktuálne si ako krajina požičiavame peniaze na dlhopisových trhoch na desať rokov za úrok 4,15%. Za vyšší úrok si v Eurozóne požičiava už iba Grécko, Taliansko a Cyprus. Dokonca aj Chorvátsko, ktoré do Eurozóny vstúpilo iba nedávno, má vyššiu dôveru investorov ako Slovensko a na desať rokov si dokáže požičať približne za 4,10%.

Avšak vyššími úrokmi na slovenskom štátnom dlhu to ani zďaleka nekončí, pretože vo finančnom svete všetko so všetkým súvisí. Vyššie úroky na slovenskom štátnom dlhu sa pretavujú do vyššej rizikovej prirážky krajiny. Preto, keď si slovenské banky potrebujú požičať peniaze na dlhopisových trhoch na plnenie kapitálovej primeranosti, musia platiť vyššie úroky ako banky z menej rizikových krajín. Vyššie úrokové náklady pre slovenské banky znamenajú drahšie úvery a hypotéky pre slovenské obyvateľstvo. To isté platí aj pre firmy, ktoré na financovanie vyžívajú kapitálový trh a sú vystavené vyšším nákladom na kapitál, čím si znižujú konkurencieschopnosť v dnešnom globalizovanom svete.

Na konci dňa za nezodpovednú politiku svojej krajiny zaplatia samotní obyvatelia v podobe drahších úverov, hypoték a nižšej životnej úrovne. V predčasných voľbách na Slovensku prevažovali politické programy, ktoré sa viac zameriavali na štedré sociálne balíčky ako na to, ako budú tieto sociálne balíčky financované. Či sa nám to páči alebo nie, svet politiky a svet dlhopisových trhov je úzko spätý, a preto akákoľvek nezodpovedná politika krajiny sa skôr či neskôr prejaví aj na reálnej ekonomike. Takéto chyby nezaplatí nikto iní, iba obyvatelia danej krajiny. To, akým smerom sa Slovensko vydá bude viditeľné v najbližších mesiacoch, ale netreba zabúdať na to, že dlhopisový trh nikdy nespí a nezodpovedné správanie je pripravený kedykoľvek potrestať.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.