# investujte s nami  2. 12. 2021

Aktuálna výkonnosť Prvého realitného fondu

Naši investori, podielnici ale aj všetci, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach a čítajú komentáre k vývoju Prvého realitného fondu (PRF) si určite spomenú, že v máji 2021 Prvý realitný fond rozšíril svoje portfólio o pozemky určené na výstavbu logistického centra s prenajímateľnou plochou cca. 75 000 m2 pri poľskom meste Vroclav.

Aktuálne sú dokončené a postavené dve fázy celého projektu. Sektor logistiky je veľmi „horúci“ a teší sa mimoriadnemu dopytu a tak sú novopostavené haly už plne prenajaté a začínajú generovať finančný tok, čo sa premietlo do prehodnotenia trhovej hodnoty a posun projektu od rozostavenej stavby do plne funkčnej prenajatej nehnuteľnosti, čo prinieslo investorom do PRF mimoriadny dodatočný výnos z finalizácie výstavby. Developerské projekty v procese výstavby predstavujú „nákladovú“ položku, ktorá sa okamihom dostavby a prenajatia mení na výnosovú s možnou dodatočnou hodnotou (ak narastie aj kapitálová hodnota projektu) a teda postavené a prenajaté projekty prinášajú pravidelný výnos na základe plynúcich nájmov. Teší nás, že rozhodnutie o vstupe do takého typu projektu pri zohľadnení akceptovateľnej miery rizika, našim investorom prináša dodatočný výnos portfólia fondu.

Výkonnosť Prvého realitného fondu za november 2021 dosiahla 2,08 % (ocenenie k 30.11.2021) a aktuálna hodnota majetku vo fonde je 310 210 982,20 EUR. Za posledných 12 mesiacov (30.11.2020 – 30.11.2021) dosiahla výkonnosť fondu 5,03 % a od vzniku fondu za obdobie od 20.11.2006 do 30.11.2021 dosiahla kumulatívne 136,41 % čo predstavuje 5,89 % p.a.

Našou snahou a cieľom je aj naďalej prinášať benefit pravidelnej prestavby portfólia PRF podľa aktuálnej trhovej situácie. Viac o Prvom realitnom fonde sa dozviete na www.prf.sk

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.