# investujte s nami  20. 3. 2020

Náš pohľad na aktuálnu atmosféru v súvislosti s koronavírusom

Vážení investori,

vzhľadom k aktuálnej atmosfére spôsobenej šírením vírusu COVID-19 (koronavírus), by sme Vás radi oboznámili s našim pohľadom na vzniknutú situáciu a možný vplyv na vývoj investícií. 

Z médií sa na nás všetkých valí záplava správ o aktuálnej situácii,  známi nám po sociálnych sieťach rozposielajú rôzne overené aj neoverené správy. Taká je realita dnešných dní. Pod tlakom sme náchylní uveriť rôznym scenárom. V Číne a v Južnej Kórei už ubúdajú chorí a pribúdajú uzdravení a ich život sa pomaly vracia do zabehnutých koľají. Sme presvedčení, že postupne sa život vráti do normálu aj u nás. Áno, určité segmenty ekonomiky budú zasiahnuté viac, iné menej. Takýto pohyb vždy vytvára množstvo príležitostí a preto sa pozorne venujeme vývoju trhov a snažíme sa identifikovať príležitosti pre nové investície.

Vplyv aktuálnej atmosféry na výkonnosť Prvého realitného fondu

Prvý realitný fond (PRF) je investícia, ktorú skutočne vidíte a patrí k jedným z najobľúbenejších podielových fondov slovenských investorov. Jeho cieľom je spravovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu (kancelárie, logistika, pozemky). Nehnuteľnosti v portfóliu PRF sú schopné prinášať výnosy aj počas aktuálneho ekonomického vývoja práve vďaka kvalitnej správe, pozornej analýze pred nadobudnutím a s preverenými nájomcami, ktorí majú finančnú silu.

Aktuálne nepredpokladáme zásadný dopad na výkonnosť aktív PRF. Dopad na cenu realitných aktív sa odvíja aj od ich schopnosti generovať tzv. cashflow a táto schopnosť je momentálne zachovaná.

Vyberať, či nevyberať?

To je otázka, na ktorú hľadá v týchto dňoch odpoveď asi každý investor a každý si na ňu musí nájsť odpoveď sám. Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť, či vybrané peniaze naozaj potrebujem napr. na lieky, chod podnikania, alebo či len podliehame panike a chceme ich vybrať pre akýsi „pokoj v duši“. Naši portfólio manažéri denne pozorne sledujú vývoj na kapitálových trhoch. Čo sa týka Prvého realitného fondu, krátkodobé výkyvy cien na kapitálových trhoch nemajú zásadný vplyv na výnosy z dlhodobých nájmov v nehnuteľnostiach, ktoré sú v portfóliu PRF a je preto vhodné nechať ďalej vaše investície pracovať.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.