# investujte s nami  15. 10. 2019

SPORÍM + INVESTUJEM = ZHODNOCUJEM

V rozprávke o troch grošoch chudobný človek jeden groš vracal otcovi za to, že sa o neho staral, druhý požičiaval svojmu synovi, aby keď vyrastie a bude zarábať vlastné peniaze, tak mu mohol vrátiť a tretí mal pre svoju vlastnú potrebu. Súčasná doba je trochu iná, ale aj dnes sa staráme o svojich rodičov, pretože ich dôchodky nie sú vždy postačujúce; aj dnes dávame peniaze našim deťom v podobe stravy, strechy nad hlavou či vzdelania a aj dnes míňame časť zarobených peňazí len pre seba a navyše sa snažíme niečo ušetriť, odložiť, prípadne investovať s cieľom zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Dnes si môžeme vybrať z rôznych sporiacich produktov. Výnimkou nie je ani najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá uviedla na trh nový sporiaci program, o ktorom sme sa porozprávali s Petrom Lukáčom, členom predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aký je rozdiel medzi investovaním a sporením?

V odbornej literatúre by sme určite rozdiely našli, ale pre mňa sporenie a investovanie idú ruka v ruke, pretože keď mám voľné finančné prostriedky, alebo si chcem vytvoriť finančnú rezervu prípadne mám cieľ napr. chatu pri jazere, kde budem môcť tráviť voľný čas (hoci aj na dôchodku), tak rozmýšľam kam tie peniaze uložiť alebo si postupne odkladať tak, aby som tento cieľ dosiahol. A teda investujem. Investujem buď priamo do nástrojov finančného trhu, alebo si postupne odkladám na sporiaci účet, kde očakávam určité zhodnotenie vo forme výnosu.

Pre koho je sporiaci program určený?

IAD SPORENIE je určené pre každého, kto si chce jednorazovo alebo pravidelne odkladať finančné prostriedky a splniť si stanovený cieľ v budúcnosti – zabezpečiť kvalitné vzdelanie svojim deťom, mať pripravené peniaze na dôchodok, alebo len  napr. na cestovanie a pod. Pravidelne mesačne sporiť je možné už od 20 eur.

Hovoríte o budúcnosti, o akom časovom horizonte sa bavíme?

Dobu sporenia si stanoví klient sám podľa toho, kedy si plánuje svoje peniaze „užiť“ alebo „použiť“. Minimálna doba sporenia je 5 rokov a maximálna 40 rokov. Samozrejme očakávaný výnos  a teda zhodnotenie nasporenej sumy závisí nielen od dĺžky doby sporenia, ale najmä od výšky pravidelného vkladu a od zvolenej investičnej stratégie. Klient má na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika, aké je ochotný akceptovať. Aj tu, ako pri každej investícii platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciálny výnos. Ale garantované nie je nič. Pre konzervatívnejšieho klienta sú k dispozícii konzervatívne investičné stratégie, kde je očakávaný výnos vyšší ako napr. na termínovanom vklade alebo na bežnom sporiacom účte v banke.

Keď si stanovím dobu sporenia napr. na 20 rokov, ale po 10 rokoch budem tie peniaze potrebovať, budem musieť zaplatiť pokutu za nedodržanie doby sporenia alebo nejaký iný poplatok?

Výstupné poplatky ani pokuty neuplatňujeme. Ak klient finančné prostriedky nevyhnutne potrebuje, je možné ich vybrať aj pred uplynutím doby sporenia, ale v tom prípade nemôže očakávať výnos v takej výške, ako pôvodne plánoval.

Je potrebné, aby bol klient zorientovaný na finančných trhoch a burzách?

Samozrejme, mali by sme aspoň trochu rozumieť finančným produktom, ktoré využívame. V prípade IAD SPORENIA nie je potrebné, aby klient denne sledoval vývoj na finančných trhoch, pretože pravidelne vykonávame zosúladenie zloženia portfólia, aby zodpovedalo  zvolenej stratégii.

IAD SPORENIE je určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo len tak, pre potešenie, na zabezpečenie si vlastnej budúcnosti alebo budúcnosti pre svojich blízkych. Ponúka na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika, aké je kto  ochotný podstúpiť. Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od dĺžky doby sporenia a výšky pravidelného vkladu. Viac informácií nájdete u svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk/Sporenie

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.