# investujte s nami  12. 7. 2021

Prvý realitný fond – kvartálny komentár

Druhý kvartál roka sa niesol v znamení ustupujúcej pandémie, ďalšieho rastu trhov spolu s obavami z rastúcej inflácie. Inflačné očakávania priniesli na trhy čiastočnú nervozitu a zvýšenú volatilitu cien. Napriek tomu akciové trhy zaznamenali pokorenie ďalších rekordných úrovní. Akciové indexy sú stále poháňané lacnými zdrojmi, optimizmom investorov a vierou v skoré pokorenie pandémie. Práve situácia ohľadom vývoja pandémie bude mať aj naďalej hlavné slovo pri očakávaniach ekonomického zotavenia a ďalšieho vývoja trhov. V rozvinutých ekonomikách vidíme silný sentiment, ktorý naznačuje pokračujúce rýchle ekonomické zotavovanie napriek rastúcim cenám komodít, problémom na trhoch práce a dlhým čakacím dobám na dodávky pre narušenú logistiku globálneho toku tovarov.

Nehnuteľnosti, špeciálne rezidencie pokračujú v raste napriek predchádzajúcim očakávaniam o vplyve pandémie na spomalenie dopytovej strany. Udial sa presný opak a dopyt po všetkých typoch nehnuteľností rástol v celej Európe a ďalej rastie. Je zjavný posun realitného cyklu do ďalšej vývojovej etapy. Pre skúsených investorov to predstavuje príležitosť na realizáciu ziskov a nastavenie správneho mixu realitných aktív pre zabezpečenie budúcich výnosov. Presne to sa deje aj na úrovni portfólia realitného fondu. Kancelárie prechádzajú zmenou vnímania riešenia priestorov a flexibilného nastavenia nájomných zmlúv. Naďalej však majú pevné miesto v portfóliu a pri správnom nastavení nájomných vzťahov a riešení priestorov veríme v ich ďalší rast. Podiel logistiky v portfóliu fondu po dokončení logistického projektu v Poľsku narastie a mal by priniesť do portfólia fondu dodatočný výnos. Taktiež koncom kvartálu by mala byť dokončená nová logistická hala (5 900m2) v logistickom areáli v Bratislave. Evidujeme tam záujem o nájom za vyššie ceny ako pri započatí výstavby a tak vďaka trhovému vývoju je reálne dosiahnutie vyššieho výnosu oproti pôvodným predpokladom. Všetky projekty v portfóliu prispievajú k pokračujúcej pozitívnej výkonnosti fondu. Aktuálny pokračujúci dopyt po priestoroch a investíciách do nehnuteľnosti vytvára silný predpoklad na rast hodnoty portfólia fondu v nasledujúcich mesiacoch. Otázkou v nasledujúcom období môže zostať uzatváranie nových nájomných zmlúv na maloobchodné prevádzky, kde celý segment prechádza „zotavovacím“ obdobím. Aktuálne portfólio fondu dokáže absorbovať výkyvy cien jednotlivých realitných segmentov a celkovo prináša pozitívnu výkonnosť. Naďalej hľadáme zaujímavé akvizičné príležitosti, ktoré by priniesli do portfólia ďalšiu mieru diverzifikácie. Taktiež budeme pokračovať v predaji časti portfólia (menšie projekty), aby sme realizovali hotovostný výnos, využili trhový nárast cien a pozitívny sentiment.

Skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku, aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov, hotovostných tokov a trhová situácia nám umožňuje ďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu fondu.

Mgr. Vladimír Bolek

člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér Prvého realitného fondu

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.